Hunyadi Papír Bt
  Kapcsolat: 1126 Budapest,Böszörményi út 9.-11. Tel.: +36703129711
Kosár tartalma
 
Kosár részletes tartalma
rendelés feladása
főoldalcégünkrőlvásárlási feltételekgy.i.k.forgalmazott márkákkapcsolat
Termék kereső
Bejelentkezés
E-mail:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Termékkategóriák
Papíráruk
Másolópapírok
Naptárak
Lyukasztó, tűzőgépek, kellékek
Vegyes irodaszer
Ragasztástechnika
Vagyon, munkavédelem, csomagolástechnika
Iskola, hobby, kreatív
Irodatechnika
Számítástechnika
Vizuál és hangtechnika
Irodaberendezés
Tisztítószerek és háztartási eszközök
Élelmiszer, italáru
Nyomtató kellékanyagok
Promóciós termékek
Göngyöleg
Iratrendezés
Írószerek
Partnerek
Informatikai partner
V.kerületi kisker
Lavazza kávék
NYELV TANULÁS
Információk
Vásárlási információk
Adatvédelmi nyilatkozat
Házhoz szállítás
Hogyan tudok rendelni?
Hogyan tudok regisztrálni?
Hogyan tudok belépni?
AkciókHírekTop termékekKedvencek
Adatvédelmi nyilatkozat
Kérjük figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Hunyadi Papír Kereskedelmi Betéti Társaság (cégjegyzékszáma:01 06 739097) , székhelye: 

HU-1126 Budapest, Böszörményi út 9.-11., a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletében [a továbbiakban: Rendelet] foglaltaknak eleget téve az alábbi tájékoztatást nyújtja vevői, illetve szállítói szerződéseivel összefüggésben megvalósuló személyes adatkezelés vonatkozásában.

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Hunyadi Papír Kereskedelmi Betéti Társaság, 

adatkezelő székhelye:1126 Budapest, Böszörményi út 9.-11.,

adatkezelő telefonszáma: +36703129711

adatkezelő email címe: siklody.peter@gmail.com

adatvédelmi tisztviselő: az Adatkezelő a Rendelet 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kinevezni

Személyes adatok kezelésének céljaAz Adatkezelő a vevői, illetve szállítói szerződések (a továbbiakban: Szerződések) létrehozása, teljesítése, illetve megszűntetése keretében kezelésébe kerülő személyes adatokat a szerződéses kapcsolat létrejöttének, teljesítésének és megszüntetésének céljából, valamint partner menedzsment és szerződéses kapcsolattartás céljából kezeli.A szigorú számadású nyomtatványok értékesítésére irányuló tevékenysége körében az Adatkezelő kezelésébe kerülő személyes adatokat a jogszabályi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából kezeli.

Személyes adatok kezelésének jogalapjaAdatkezelő az érintettek személyes adatainak kezelését az alábbi jogalapokon végzi:

 1. üzleti partnerek képviseletét ellátó személyeknek, illetve kapcsolattartóinak neve, telefonszáma, email címe – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont,
 2. egyéni vállalkozó üzleti partnerek neve, születési hely és ideje, anyja neve, székhelye, telefonszáma, email címe, egyéni vállalkozói igazolvány száma, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, adószáma - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pont,
 3. szigorú számadású nyomtatványokat vásárló vevő neve, címe, adószáma, illetve a vevőt a vásárlás során képviselő magánszemély neve és adóazonosító jele - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

Tekintettel arra, hogy a fenti a) és b) pontok esetében a személyes adatok kezelésének jogalapjaként felmerül az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont], Adatkezelő az ezen pontokban szereplő személyes adatok vonatkozásában érdekmérlegelési teszteket végzett el. Az érdekmérlegelési tesztek az Adatkezelő fent meghatározott elérhetőségeire (székhely, email cím) küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

Kezelt személyes adatok kategóriái és az adatok tárolásának időtartamaAdatkezelő az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat kezeli az alábbi időtartamban:

 1. üzleti partnerek képviseletét ellátó személyeknek, illetve kapcsolattartóinak neve, telefonszáma, email címe – szerződés megszűnését követő 5 év
 2. egyéni vállalkozó üzleti partnerek neve, születési hely és ideje, anyja neve, székhelye, telefonszáma, email címe, egyéni vállalkozói igazolvány száma, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, adószáma - szerződés megszűnését követő 5 év,
 3. szigorú számadású nyomtatványokat vásárló vevő neve, címe, adószáma, illetve a vevőt a vásárlás során képviselő magánszemély neve és adóazonosító jele – 8 év.

A számviteli nyilvántartások alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.Amennyiben folyamatban lévő hatósági, bírósági vagy egyéb eljárás során az Adatkezelőre irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolása, vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges, a személyes adatok kezelése a fent meghatározott időtartamon túl is szükséges lehet.

Személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók, adattovábbításAz érintettek személyes adatait az Adatkezelőnek a Szerződéssel kapcsolatos feladatait ellátó munkavállalói és a jelen pontban megjelölt adatfeldolgozói ismerhetik meg.Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő a Szerződések kezelését, archiválását és a Szerződésekkel kapcsolatos egyéb adminisztratív tevékenységeket ellátó adatfeldolgozók részére adhatja ki. Az adatfeldolgozó az adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításai alapján kezelheti. Adatkezelő jelenleg adatfeldolgozót nem vesz igénybe.Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani.

Az érintettek jogaiHozzáférési jogAz érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében meghatározott - információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jogAz érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jogAz érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.A törléshez való jog nem gyakorolható, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Korlátozáshoz való jogAz érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különöse, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését;  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Adathordozhatósághoz való jogAz érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.Ennek feltétele, hogy az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul és automatizált módon történik.

Hozzájárulás visszavonásának jogaAz érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Panasztétel, bírósági jogorvoslatMagyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu).Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. A felügyeleti hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslatra jogosult.

Amenniyben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése nem a Rendeletben foglaltaknak megfelelően történt és ezzel megsérteték a rendelet által biztosított jogait, az érintett bírósághoz fordulhat.Magyarországon az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelővel szembeni perben főszabály szerint a Fővárosi Törvényszék illetékes.

Személyes adatok forrásaAz érintettek személyes adatainak forrásai egyrészt a Szerződések, illetve a szerződéselőkészítés, -teljesítés és -megszüntetés során keletkezett dokumentumok (levelek, emailek, tervezetek, ajánlattételi felhívások, ajánlatok), telefonhívások.Az érintettek személyes adatainak forrása másrészt maga az érintett (pl. egyéni vállalkozók esetében).

 

Érdekmérlegelési teszt

Érintett személyes adat:
SZERZŐDÉSES PARTNEREK KÉPVISELŐINEK ÉS KAPCSOLATARTÓINAK ADATAI


I. Érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka:

A Hunyadi Bt. (a továbbiakban: Társaság) üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan az üzleti partnerek képviseletét ellátó személyeknek, illetve kapcsolattartóinak nevét, telefonszámát, email címét, továbbá egyéni vállalkozó üzleti partnerek nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, székhelyét, telefonszámát, email címét, egyéni vállalkozói igazolvány számát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, adószámát, mint személyes adatokat kezeli.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) [a továbbiakban: GDPR] 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a személyes adatok kezelése jogszerű abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Annak megállapítása céljából, hogy a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatot – egyéb adatkezelési jogalap [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-e) pontok] esetleges hiányában - a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése érdekében jogosult-e kezelni, szükséges a jelen érdekmérlegelési teszt elvégzése.
Az érdekmérlegelési teszt során a Társaság a Rendelet előírásaival és a (47) preambulumbekezdésben írtakkal összhangban:

 • azonosítja az adatkezelőnek, azaz a Társaságnak az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,
 • megállapítja az Érintetteknek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, az érintett alapjogokat, mint a Társaság jogos érdekeinek ellenpontját,
 • elvégzi a Társaság jogos érdekeinek és az Érintettek érdekeinek, alapjogainak súlyozását és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.

II. A Társaság, mint adatkezelő jogos érdeke:

A jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatok, vagyis az üzleti partnerek képviseletét ellátó személyeknek, illetve kapcsolattartóinak neve, telefonszáma, email címe, továbbá egyéni vállalkozó üzleti partnerek neve, születési hely és ideje, anyja neve, székhelye, telefonszáma, email címe, egyéni vállalkozói igazolvány száma, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, adószáma.
Az üzleti partnerek képviseletét ellátó személyek, illetve kapcsolattartóik nevének, telefonszámának, email címének forrásai a Társaság és üzleti partnerei közötti szerződések, illetve a szerződéselőkészítés, -teljesítés és -megszüntetés során keletkezett dokumentumok (levelek, emailek, tervezetek, ajánlattételi felhívások, ajánlatok), telefonhívások. Ideértve azokat az eseteket is, amikor a személyes adatokat maga az érintett bocsátja a Társaság (illetve munkavállalója) rendelkezésére.
Az egyéni vállalkozó üzleti partnerek fent felsorolt személyes adatainak forrása szintén a Társaság és az egyéni vállalkozó üzleti partner közötti szerződések, illetve a szerződéselőkészítés, -teljesítés és -megszüntetés során keletkezett dokumentumok (levelek, emailek, tervezetek, ajánlattételi felhívások, ajánlatok), telefonhívások. Szintén ideértve azokat az eseteket, amikor a személyes adatokat maga az érintett bocsátja a Társaság (illetve munkavállalója) rendelkezésére.
Társaság ezen személyes adatok felhasználásával tartja a kapcsolatot üzleti partnereivel, ezen személyes adatok felhasználása szükséges a vevői, illetve szállítói szerződések hatékony létrehozásához, teljesítéséhez, illetve megszüntetéséhez. Társaság továbbá ezen személyes adatok felhasználásával partner menedzsmentet, illetve szerződéses kapcsolattartást végez.
Fent írtakra való tekintettel Társaságnak valós és jogszerű érdeke fűződik ahhoz, hogy a szerződések létrehozása, teljesítése, illetve megszűntetése, valamint a szerződéses kapcsolattartás és a partner menedzsment hatékonyan megvalósuljon.

III. Az Érintett érdekei, alapjogok:

Az Alaptörvény rendelkezései értelmében mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez.
A Rendelet kifejezett célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.
A Rendelet továbbá alapelvi szinten rögzíti, hogy személyes adat kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adatok jogosulatlan vagy céltól eltérő kezelését, illetve az adatok biztonságát szolgáló intézkedések elmulasztását a Büntető Törvénykönyv is büntetni rendeli.

Az Érintettnek, mint természetes személynek a fentiek szerinti védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy

 • információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa,
 • saját személyes adatainak mások általi kezeléséről maga rendelkezhessen,
 • magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák,
 • az információs önrendelkezési jog érvényesítését elősegítő, illetve a személyes adatok és ezen keresztül a magánszféra védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek.

IV. A Társaság és az Érintett érdekeinek összevetése

A jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező adatok kezeléséhez Társaságnak a fentiek szerint lényeges és egyértelmű érdeke fűződik, mivel az szükséges ahhoz, hogy a szerződések létrehozása, teljesítése, illetve megszűntetése, valamint a szerződéses kapcsolattartás és a partner menedzsment hatékonyan megvalósuljon.

Az üzleti partnerek képviseletét ellátó személyeknek, illetve kapcsolattartóinak ugyancsak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik az információs önrendelkezési joguk gyakorlásához, valamint magánszférájuk védelméhez. Fontos ugyanakkor, hogy a tárgybeli személyes adat Társaság általi kezelése megítélésünk szerint nem okoz nagyfokú érdeksérelmet az érintettek számára.
Sőt az érintetteknek szintén jelentős és egyértelmű érdeke fűződik ahhoz, hogy a Társaság a személyes adataikat kezelje, hiszen enélkül a Társaság és az általuk képviselt üzleti partner közötti szerződések nem jöhetnének létre, illetve nem kerülhetnének teljesítésre hatékony módon, vagyis a személyes adatok Társaság általi kezelése lényegében elősegíti azt is, hogy az érintettek a feladataikat ellássák, a szerződésekhez kapcsolódó tárgyalásokat, egyeztetéseket lefolytassák, illetve a szerződések teljesítése során a Társasággal a kapcsolatot tarthassák.

Az egyéni vállalkozó üzleti partnereknek ugyancsak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik az információs önrendelkezési joguk gyakorlásához, valamint magánszférájuk védelméhez. Fontos ugyanakkor, hogy a tárgybeli személyes adat Társaság általi kezelése megítélésünk szerint nem okoz nagyfokú érdeksérelmet az érintettek számára.
Sőt az egyéni vállalkozó érintettek vonatkozásában még inkább hangsúlyos az, hogy jelentős és egyértelmű érdekük fűződik ahhoz, hogy a Társaság a személyes adataikat kezelje, hiszen enélkül a Társaság és közöttük szerződések nem jöhetnének létre, illetve nem kerülhetnének teljesítésre hatékony módon, vagyis a személyes adatok Társaság általi kezelése lényegében elősegíti azt is, hogy az érintettek  üzleti tevékenységet folytassanak, a Társasággal üzleti kapcsolatba kerüljenek, a szerződésekhez kapcsolódó tárgyalásokat, egyeztetéseket lefolytassák, illetve a szerződések teljesítése során a Társasággal a kapcsolatot tarthassák.

V. Biztosítékok

Az adatkezelésről kötelezően nyújtott tájékoztatáson túl az érintett bármikor tájékoztatást kérhet a Társaság által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Ilyen irányú megkeresés esetén a Társaság a lehető legrövidebb idő, maximum a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül írásban tájékoztatja az érintettet.

Társaságunk folyamatosan biztosítja az érintettek részére, hogy élve a Rendeletben biztosított jogukkal, kérjék személyes adataik törlését, amennyiben bármely okból ezt szükségesnek tartják. Ezirányú kérelem beérkezését követően Társaságunk minden esetben egyedi vizsgálatnak veti alá a kérelmet annak megállapítása céljából, hogy az érintett kérelme – figyelembe véve a Társaság és az érintett érdekeit, valamint a jogszabályi rendelkezéseket egyaránt – teljesíthető-e.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Társaság bármely okból nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Társaságunk az adatbiztonság érvényesülése érdekében minden olyan technikai, szervezeti, szervezési, és egyéb olyan műszaki feltételt biztosít, amely a kezelt adatok jogellenes nyilvánosságra hozatalát, jogosulatlan adattovábbítását, hozzáférését, módosítását, megsemmisülését megakadályozza, biztosítva ezzel a Rendelet, illetve az egyéb adat- és titokvédelmi szabályoknak történő megfelelést.

VI. Tiltakozás joga

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatának a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen és kérheti az adatkezelés megszüntetését.
Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat kizárólag akkor kezeli tovább, ha az adatkezelést bizonyíthatóan olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtását követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.
Amennyiben Társaságunk az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett Társaságunknak a kérelmemmel kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha Társaságunk a határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz vagy a felügyeleti hatósághoz fordulhat.

VII. Az érdekmérlegelési teszt eredménye

Társaságnak a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő érdeke felülmúlja az érintett személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit, tekintettel főként az alábbiakra:

 • a Társaságnak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik a személyes adat kezeléséhez
 • a tárgybeli személyes adat Társaság általi kezeléséhez az érintettnek is lényeges érdeke fűződik,
 • a tárgybeli személyes adat kezelése nem okoz nagyfokú érdeksérelmet az érintett számára
 • a Társaság által nyújtott biztosítékok és az adatvédelmi, adatbiztonsági intézkedések a tárgybeli személyes adat kezelése által az érintettnek okozott érdeksérelmet tovább csökkentik.

Az érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapításra került, hogy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott adatkezelési jogalap a tárgybeli személyes adat, vagyis az érintett személyes adatainak kezelése vonatkozásában fennáll. Vagyis a tárgybeli személyes adat a Társaság által kezelhető egyéb adatkezelési jogalap [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-e) pontok] hiányában is.


Vásárlási információk | Adatvédelmi nyilatkozat | Hogyan tudok rendelni? | kapcsolat | Hozzáadás a kedvencekhez
 
© 2008 Hunyadi Papír Bt   Kapcsolat: 1126 Budapest,Böszörményi út 9.-11. Tel.: +36703129711 solution by NetGo.hu